Tag Archives: huruf hijaiyah

Makna huruf hijaiyah?

Seorang Yahudi mendatangi Rasulullah seraya bertanya, “Apa

makna huruf hijaiyah?”.

artikel-islam-2

Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, “Jawablah

pertanyaannya, wahai Ali!”. Kemudian Rasulullah saw berdoa,

“Ya Allah, jadikanlah dia berhasil dan bantulah dia.”

Ali berkata, “Setiap huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah.”

Ia melanjutkan:

Alif ( ﺍ ) : Ismullah (nama Allah), yang tiada Tuhan selain-Nya.

Dia selalu hidup, Maha Mandiri dan Mahakuasa .

’Ba ( ﺏ ) : al Baqi’ (Mahakekal), setelah musnahnya makhluk .

Ta ( ﺕ ) : al Tawwab (Maha Penerima Taubat) dari hamba-

hamba-Nya .

’Tsa ( ﺙ ) : al Tsabit (Yang Menetapkan) keimanan hamba-

hamba-Nya .

Jim ( ﺝ ) : Jalla Tsanauhu (Yang Mahatinggi Pujian-Nya),

kesucian-Nya, dan nama-nama-Nya yang tiada berbatas .

’Ha ( ﺡ ) : al Haq, al Hayyu, wa al Halim (Yang Mahabenar,

Mahahidup, dan Mahabijak ) .

Kha ( ﺥ ) : al Khabir (Yang Mahatahu) dan Mahalihat.

Sesungguhnya Allah Mahatahu apa yang kalian kerjakan .

Dal ( ﺩ ) : Dayyanu yaumi al din (Yang Mahakuasa di Hari

Pembalasan ) .

Dzal ( ﺫ ) : Dzu al Jalal wa al Ikram (Pemilik Keagungan dan

Kemuliaan ) .

Ra ( ﺭ ) : al Rauf (Mahasayang ) .

Zay ( ﺯ ) : Zainul Ma’budin (Kebanggaan Para Hamba ) .

Sin ( ﺱ ) : al Sami al Bashir (Mahadengar dan Mahalihat ) .

Syin ( ﺵ ) : Syakur (Maha Penerima ungkapan terima kasih

dari hamba-hamba-Nya ) .

Shad ( ﺹ ) : al Shadiq (Mahajujur) dalam menepati janji.

Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji-Nya .

Dhad ( ﺽ ) : al Dhar wa al Nafi (Yang Menangkal Bahaya dan

Mendatangkan Manfaat ) .

Tha ( ﻁ ) : al Thahir wal al Muthahir (Yang Mahasuci dan

Menyucikan ) .

Zha ( ﻅ ) : Zhahir (Yang Tampak dan Menampakkan

Kebesaran-Nya ) .

Ain‘ ( ﻉ ) : al ’Alim (Yang Mahatahu) atas segala sesuatu .

Ghain ( ﻍ ) : Ghiyats al Mustaghitsin (Penolong bagi yang

memohon pertolongan) dan Pemberi .Perlindungan

Fa ( ﻑ ) : Yang Menumbuhkan biji-bijian dan .tumbuhan

Qaf ( ﻕ ) : Yang Mahakuasa atas makhluk-.Nya

Kaf ( ﻙ ) : al Kafi (Yang Memberikan Kecukupan) bagi semua

makhluk, tiada yang serupa dan sebanding dengan-Nya .

Lam ( ﻝ ) : Lathif (Mahalembut) terhadap hamba-hamba-Nya

dengan kelembutan khusus dan tersembunyi .

Mim ( ﻡ ) : Malik ad dunya wal akhirah (Pemilik dunia dan

akhirat ) .

Nun ( ﻥ ) : Nur (Cahaya) langit, cahaya bumi, dan cahaya hati

orang-orang beriman .

Waw ( ﻭ ) : al Wahid (Yang Mahaesa) dan tempat bergantung

segala sesuatu .

Haa ( ﻩ ) : al Hadi (Maha Pemberi Petunjuk) bagi makhluk-

Nya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan

memberikan petunjuk .

Lam alif ( ﻵ ) : lam tasydid dalam lafadz Allah untuk

menekankan keesaan Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya .

Ya ( ﻱ ) : Yadullahbasithun lil khalqi (Tangan Allah terbuka

bagi makhluk). Kekuasaan dan kekuatan-Nya meliputi semua

tempat dan semua keberadaan .

Rasulullah saw bersabda, ”Wahai Ali, ini adalah perkataan

yang Alflah rela terhadapnya.” Dalam riwayat dijelaskan

bahwa Yahudi itu masuk Islam setelah mendengar penjelasan

Sayyidina Ali